Všeobecné podmínky

Úvodní ustanovení
Cestovní kancelář DIANA GROUP-TOUR s.r.o., IČO: 62064592, adresa Tyršova 48, 51301 Semily (dále jen „CK“) se zabývá: prodejem zájezdů a zprostředkováním prodeje služeb cestovního ruchu, které netvoří SCS (dále jen „jiné služby cestovního ruchu“).
Tyto všeobecné obchodní podmínky CK (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran ze: smlouvy o zájezdu (dále jen „SoZ“) a ze smlouvy o zprostředkování jiných služeb cestovního ruchu.
CK informuje zákazníka o tom, k jaké smlouvě směřuje jejich předsmluvní komunikace nejpozději před tím, než zákazník učiní závaznou objednávku, nebo před uzavřením SoZ, CK pro tyto účely předá zákazníkovi příslušný formulář (dále jen „vzorový formulář“), který musí obsahovat informaci, zda se jedná o zájezd a informaci o způsobu právní ochrany zákazníka.
Smlouva o zájezdu
CK poskytuje zákazníkovi zájezd na základě platné a účinné SoZ, jejíž obsah je v praxi rozdělen do několika dokumentů:  SoZ (formulář),  tyto VOP a  popis zájezdu v katalogu CK nebo jiném nabídkovém materiálu (dále jen „Smluvní rámec“ nebo „SoZ“). Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné. Text formulářové SoZ má přednost před VOP i popisem zájezdu v katalogu nebo jiném nabídkovém textu. SoZ mohou tvořit také samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu. V takovém případě jsou tyto smlouvy a s nimi související popisy v nabídkových materiálech součástí Smluvního rámce se všemi s tím spojenými důsledky. Vše, co platí pro formulářovou SoZ, se použije přiměřeně na jednotlivé smlouvy.Není-li SoZ uzavřena v písemné podobě, vydá CK zákazníkovi potvrzení o zájezdu v textové podobě, např. v pdf. Dokladem pro nástup zákazníka na zájezd je výměnný poukaz – voucher, který zákazník obdrží po zaplacení plné ceny zájezdu vč. všech případných doplňkových služeb, které si objednal.
Uzavření smlouvy
Prodejem zájezdu se rozumí okamžik uzavření SoZ. SoZ je uzavřena v okamžiku, kdy zákazník v procesu komunikace s CK závazně potvrdí nabídku zájezdu. Za závazné potvrzení nabídky zájezdu se považuje: podpis předložené SoZ (formulář) zákazníkem ve lhůtě určené CK; SoZ je účinná: zaplacením zálohy nebo celé ceny zájezdu ve lhůtě stanovené CK; potvrzením zákazníkem podepsané SoZ (formulář) zástupcem CK. Zákazník svým podpisem SoZ osvědčuje že: a) mu byly spolu s   návrhem SoZ zaslány všeobecné obchodní podmínky CK, které tvoří nedílnou součást SoZ, že s   těmito podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s  nimi všichni zákazníci souhlasí, b) mu byly předány informace s   podrobným vymezením zájezdu, c) mu byl předán doklad o pojištění CK proti úpadku, d) mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb, e) mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz, údaje o zdravotních požadavcích státu určení, f) mu byl předán  kontakt na místního zástupce pořadatele, g) je oprávněn SoZ uzavřít, a to i ve prospěch dalších cestujících  osob a že  tyto další cestující osoby jej k jejich přihlášení a účasti na zájezdu řádně pověřily. Pokud zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím souhlasem, a dále že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech zájezdu. Pokud zákazník uzavírá SoZ za či ve prospěch třetích osob, odpovídá jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací.
Předsmluvní informační povinnost
Před uzavřením SoZ obdrží zákazník kromě konkrétní nabídky zájezdu a těchto VOP: příslušný vzorový formulář; obecné informace o vízových požadavcích země určení. Informace o přibližných lhůtách pro vyřízení víz lze poskytnout odkazem na úřední informace země určení; zdravotní požadavky pro cesty; na vyžádání doklad o pojištění CK pro případ úpadku.
Vznik smluvního vztahu
Zájezdy CK je možné si objednat a zakoupit ve všech prodejních místech CK a dále v síti autorizovaných prodejců, kteří jsou k prodeji zájezdů CK zmocněni. CK si vyhrazuje právo oznámit změny údajů uvedených v katalogu zájezdů. V případě odlišných údajů jsou závazné vždy údaje uvedené na SoZ. Originál SoZ bude evidován v CK, potvrzená kopie bude předána zákazníkovi. Právo účasti na zájezdu zákazníka vzniká až uhrazením 100% hodnoty zájezduCK poskytuje své služby všem zájemcům bez omezení, pouze osoby mladší 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let a účastníci zájezdu ve věku 15-18 let jen s ověřeným písemným souhlasem zákonného zástupce.
Cenové a platební podmínky
Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená v platném ceníku, nebo cena smluvní potvrzená CK a zákazníkem na SoZ. Obsah cen je uveden u nabídky jednotlivých služeb. Ceny obsahují DPH.
Zákazník hradí zálohu  v okamžiku uzavření smlouvy o zájezdu ve výši 50% ceny nebo 1000,-Kč za osobu do 28.2.2019 (doplatek zálohy do 50% ceny zájezdu musí být uhrazena do 15.3.2019), doplatek hradí zákazník nejpozději do 30 dnů před uskutečněním zájezdu. Pokud se zákazník přihlásí na zájezd v termínu kratším než 30 dnů před uskutečněním, je povinen uhradit plnou cenu zájezdu při uzavření smlouvy o zájezdu. Do dne poskytnutí poslední služby jsou uhrazené částky považovány za zálohy.  V případě nedodržení dohodnutých termínů úhrady zákazníkem, je CK oprávněna jeho účast na zájezdu zrušit včetně zachování práva na náhradu nákladů CK spojených se zrušením účasti / níže uvedené storno poplatky/ zákazníkem. Bez zaplacení celé dohodnuté částky, nemá zákazník nárok na účasti na zájezdu a čerpání služeb CK.  Po úplném zaplacení poskytne  CK zákazníkovi nejpozději do 7 dnů před zahájením zájezdu bližší informace a předá mu doklady pro ubytování a čerpání dalších služeb /voucher/. V případě prodeje zájezdu v akci Last minute nemusí být lhůta dodržena.
Způsob úhrady
Při bezhotovostním způsobu úhrady se za den úhrady považuje den připsání na účet CK.  Dále lze provést úhradu hotovostním vkladem přímo na účet CK a také úhradu v hotovosti v CK. Při platbě je nutné vždy uvádět správný variabilní symbol uvedený na SoZ, tak aby mohla být platba řádně identifikována. Neoznačené platby budou považovány za zálohy a mohou být použity na úhradu jiných splatných závazků zákazníka.
Změna smlouvy
CK si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích. Údaje o změně je CK povinna zákazníkovi oznámit v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny nezakládají zákazníkovi právo k odstoupení od SoZ. Nutí-li vnější okolnosti CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb nebo nemůže-li CK splnit zvláštní požadavky zákazníka, může zákazník návrh přijmout nebo může odstoupit od SoZ ve lhůtě podle SoZ, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Lhůta pro odstoupení nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Společně s předložením návrhu na změnu závazku předloží CK zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané v textové podobě, a a) lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od SoZ, b) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od SoZ, a c) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně.Změny časů odjezdu nebo příjezdu uvedené v SoZ by měly být považovány za významné, pokud by cestujícímu způsobily značné nesnáze nebo další náklady, například v případě změn v přepravě nebo ubytování.Neodstoupí-li zákazník od SoZ v určené lhůtě, platí, že se změnou závazku souhlasí. Hlavní náležitosti zájezdu, celková cena zájezdu, způsob platby, nejnižší počet osob nutný k uskutečnění zájezdu a lhůtu, během níž může pořadatel odstoupit od SoZ nebo výše odstupného mohou být měněny pouze s výslovným souhlasem zákazníka.Jestliže se v důsledku změny závazku z SoZ sníží jakost nebo náklady zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou slevu.
Právo zákazníka na postoupení smlouvy
Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník SoZ postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li jí zákazník o tom včas oznámení v textové podobě spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou SoZ souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. CK nebo zprostředkovatel prodeje zájezdu sdělí zákazníkovi skutečné náklady spojené s postoupením SoZ; tyto náklady nesmějí být nepřiměřené a nesmějí překročit náklady skutečně vynaložené na postoupení SoZ, a tyto náklady zákazníkovi doloží. Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které CK v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou (zejména může jít o manipulační poplatek CK).
Odstoupení od smlouvy
Zákazník může před zahájením zájezdu od SoZ odstoupit vždy, avšak CK jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník svou povinnost. Zákazník je povinen uhradit CK v souvislosti s odstoupením odstupné a CK je povinna mu bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od SoZ, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch snížené o odstupné.
Zákazník v souvislosti s odstoupením není povinen platit CK odstupné v těchto případech: a) vnější okolnosti nutí CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb zahrnutých v zájezdu; b) CK nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala; c) v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu; d) CK odstoupila poté co zrušila zájezd pro nedosažení minimálního počtu účastníků a tuto skutečnost oznámila zákazníkovi ve lhůtě dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní,  e) CK odstoupila poté co jí v plnění závazku bránily nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. V těchto případech je CK povinna zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od SoZ, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch. V situaci podle písm. c), d) a e) nevzniká CK vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody. Účinky odstoupení od SoZ nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
Další povinnosti zákazníků
Zákazník je mimo jiné povinen: a) mít platný cestovní doklad splňující požadavky k návštěvě cílových států a území, b) dodržovat právní předpisy navštívených států; c) dodržet místo nástupu, které CK sdělil; d) předložit úředně ověřený souhlas zákonného zástupce v případě, že se zájezdu účastní osoba mladší 18 let bez jeho  doprovodu a u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu; Zákazník, se kterým je SoZ uzavřena je povinen zajistit, aby uvedené závazky a podmínky splnily všichni zákazníci účastnící se zájezdu.
Odpovědnost za škodu a újmu
Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, CK a jejích obchodních partnerů.CK odpovídá za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. Ani tehdy však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele.
Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí CK škodu jen do výše tohoto omezení. Povinnost CK hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví.
Vznikla-li CK škoda porušením povinnosti zákazníkem, např. náklady vzniklými v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, řešením ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištěním dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, je zákazník povinen tuto škodu nahradit.
Služby
Služby, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, jsou specifikovány u jednotlivých popisů služeb, nabídek a programů v katalogu. Rozsah sjednaných služeb musí být vždy přesně uveden ve SoZ. Pokud zákazník po uzavření SoZ požaduje změnu uvedených údajů / změna jména, termínu, místa/, která lze uskutečnit, uhradí CK poplatek, který činí do 40 dnů před odjezdem částku 300 Kč. Pokud požaduje změnu v době kratší než 40 dní před odjezdem uhradí zákazník poplatek ve výší 7% z hodnoty zájezdu, minimálně však 500 Kč. Změny provedené v období kratším jak 20 dní před odjezdem, lze ze strany CK považovat za zrušení smlouvy a za novou objednávku včetně nároků na úhradu stornopoplatků.CK může poskytnout služby, které nejsou součástí ceny a konečná cena bude o tyto poskytnuté služby zvýšena. Zákazník musí své zvláštní požadavky uvést při uzavírání SoZ. O zajištění zvláštních služeb v průběhu pobytu nebo cesty může zákazník požádat delegáta, který se pokusí tyto služby zprostředkovat. Úhrada takto poskytnutých služeb provede zákazník přímo na místě dodavateli služby. Za zajištění této služby je CK oprávněna si vyúčtovat vzniklé náklady, min. však 10% z hodnoty poskytnuté služby. CK neručí za kvalitu služeb objednaných zákazníkem v místě pobytu u průvodce, hotelu či jiné organizace. Označení zatřídění některých ubytovacích zařízení v Chorvatsku dle počtu hvězdiček neodpovídá evropským standardům. Z popisů je však rámcově patrno vybavení a poloha objektu. Uvedené fotografie mají pouze ilustrační charakter. Stravování je poskytováno dle norem zahraničního partnera. V cenách stravování nejsou zahrnuty nápoje, pokud v katalogu není uvedeno jinak. Za pronájem lehátek a slunečníku se na některých plážích platí poplatek. Při uplatnění slevy „dítě zdarma“ není nárok na čerpání služeb (strava a lůžko), pokud není v katalogu uvedeno jinak.
Zrušení zájezdu ze strany CK
CK je oprávněna v případech, kdy není dodržen minimální počet účastníků, který činí 25 osob na zájezd, nebo jestliže není uskutečnění zájezdu proveditelné v důsledku neodvratitelné události, které nemohla CK zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, zájezd zrušit. CK si vyhrazuje právo písemně nabídnout zákazníkovi změnu SoZ. Pokud zákazník do 5 dnů po obdržení návrhu změny neodstoupí od uzavřené smlouvy, má se za to, že s její změnou souhlasí. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené zálohy, případně na převedení zálohy na náhradní zájezd bez jakýkoliv stornopoplatků, při zrušení zájezdu, nebo při závažné změně programu ze strany CK. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je objekt stejné nebo vyšší kategorie, změna trasy a příjezdu a odjezdu z důvodu bezpečnostních a dopravních, změna hodiny odjezdu a změna data a hodiny příjezdu. Pokud se zákazník nedostaví 15 minut před odjezdem autobusu a zmešká čas odjezdu (uvedený v pokynech na cestu), nemá nárok na vrácení zaplacené částky a bude vyloučen z přepravy.CK je oprávněna uskutečnit změny jednotlivých služeb proti sjednanému obsahu smlouvy, které jsou nezbytné a které CK úmyslně nezpůsobila, nejsou závažné a neovlivňují celkový charakter zájezdu. CK nepřebírá odpovědnost za změny způsobené zásahem vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů, jež mají dopad na kalkulaci ceny zájezdu, nebo z důvodů mimořádných okolností /změna politické a vojenské situace/, stávek, dopravních problémů a poruch, neštěstí a dalších okolností, které CK nemohla ovlivnit.  U zrušení zájezdů z důvodu zásahu vyšší moci garantuje CK zákazníkovi vrácení všech již uhrazených plateb.
Zrušení zájezdu ze strany klienta
Zákazník má právo odstoupit od uzavřené SoZ před zahájením zájezdu. Odstoupení musí být oznámeno CK písemně a pro určení doby zrušení zájezdu je závazné datum doručení oznámení o odstoupení od smlouvy do sídla CK . V tomto případě má právo CK účtovat stornopoplatky , výše stornopoplatků závisí na době, kdy CK obdržela oznámení od odstoupení od SoZ a to do:

– 40 a více dní před odjezdem            skutečně vzniklé náklady, nejméně však   7% z ceny zájezdu        – 20 až 10 dní před odjezdem             skutečně vzniklé náklady, nejméně však 40% z ceny zájezdu
– 39 až 30 dní před odjezdem             skutečně vzniklé náklady, nejméně však 15% z ceny zájezdu            – 9 až 3 dny před odjezdem                skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70% z ceny zájezdu
– 29 až 21 dní před odjezdem             skutečně vzniklé náklady, nejméně však 25% z ceny zájezdu        – 2 a méně dnů před odjezdem         100% z ceny zájezdu

Stornopoplatek hradí zákazník a je splatný ihned. CK má právo odečíst si stornopoplatek z již uhrazených záloh. Při výpočtu stornopoplatků se do stanoveného počtu započítává den přijetí písemného odstoupení a nezapočítává den, kdy má být poskytnuta první služba. Zákazník je povinen při odstoupení od smlouvy vrátit veškeré ceniny /voucher, doklad o pojištění/. Do doby jejich předložení, nebudou zákazníkovi vráceny již uhrazené platby po odečtení stornopoplatků. V případě, že se zákazník nedostaví k čerpání služeb uvedených ve SoZ, popř. musí být vyloučen ze zájezdu z důvodu nedodržení celních, pasových, devizových či jiných předpisů, nemá nárok na vrácení  již zaplacené částky.
Pojištění
Veškeré ceny zájezdů uvedené v katalogu zahrnují povinné smluvní pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.. Povinné smluvní pojištění CK je součástí  ceny zájezdu a zahrnuje pojištění zákazníka. Na jeho základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případě úpadku CK. Podrobné ustanovení o podmínkách a rozsahu pojištění včetně názvu pojišťovny, podmínek pojištění a způsobu oznámení pojistné události budou uvedeny na dokladu o pojištění, který zákazník obdrží při podpisu SoZ,. Cestovní pojištění – CK zprostředkuje na žádost klienta. V případě pojistné události řeší klient sám vše přímo s asistenční službou dané pojišťovny ( není v kompetenci delegáta CK). Pojistitel poskytne na jednoho pojištěného (není-li uvedeno jinak) pojistné plnění do výše těchto pojistných částek Pojištění Turista České pojišťovny a.s.:
a)  léčebné výlohy: Evropa                     3000.000 Kč                    c) z pojištění zavazadel    e) z pojištění odpovědnosti za škodu
b) úrazové pojištění:                                                       Pojištění zavazadel                10.000 Kč                                        Na zdraví    2000.000 Kč
Nezbytné léčení     20.000 Kč                                           Za jednu věc max.                  5.000 Kč       Na věci     1000.000 Kč
Smrt následkem úrazu  100.000 Kč                       d) z pojištění storna zájezdu                             Finanční       500.000 Kč
Trvalé následky úrazem                   200.000 Kč                     80% storno poplatků  (maximálně 20.000 Kč)
Povinné pojištění CK a cestovní pojištění zákazníků CK se vztahuje na všechny osoby, které zaplatily zálohu nebo celou cenu zájezdu, za podmínek stanovených ve Všeobecných pojistných podmínkách pojišťovny a smluvních ujednáních mezi CK a pojišťovnou. Pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou. CK v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků z pojistného vztahu. U dětí, které se zúčastní zájezdu zdarma, je nutno zaplatit povinný příplatek a to ve výši 210,- Kč/týden. Podrobné ustanovení o podmínkách a rozsahu pojištění včetně názvu pojišťovny, bližších podmínek pojištění a způsobu oznámení pojistné události budou uvedeny na dokladu o pojištění, který zákazník obdrží při podpisu SoZ, popř. nejpozději při převzetí voucheru. Ve smlouvě musí být správně uvedeny všechny pojišťovnou požadované osobní údaje, v případě opaku, zákazník není pojištěn. Pokud klient nevyužije možnost uzavřít cestovní pojištění Turista od ČP nabízené CK, při pojistné události nese sám plnou odpovědnost, náklady a rizika s tím související.
Práva z vadného plnění zájezdu a pomoc v nesnázích
CK odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se  Smluvním rámcem. Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout CK bez zbytečného odkladu, ideálně na místě samém. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže CK odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Zákazník má právo vytknout vadu rovněž prostřednictvím zprostředkovatele prodeje zájezdu. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na slevu je dva roky. CK odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených cestovních služeb. Neodstraní-li CK vadu v určené lhůtě, má zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od SoZ bez zaplacení odstupného. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CK bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti než jaká byla sjednána v SoZ, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti než jakou určuje SoZ, poskytne CK zákazníkovi přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo v SoZ sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená. V této situaci je CK povinna, pokud zájezd zahrnuje přepravu, poskytnout zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se SoZ, nese CK náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. CK se nemůže odvolat na nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, jestliže se na takové okolnosti nemůže podle platných právních předpisů Unie odvolat příslušný dopravce.  V okamžiku vzniku reklamace z vadného plnění smlouvy, musí být sepsán zápis mezi zákazníkem a recepcí ubytovacího zařízení nebo poskytovatelem služeb o předmětu reklamace, který bude ze strany recepce řádně potvrzen.  Nevyčerpá-li zákazník kteroukoliv ze zaplacených služeb, vzniká nárok na vrácení odpovídající finanční částky pouze v případě, že si zákazník nechá recepcí ubytovacího zařízení zaznamenat do všech dílu voucheru, / tzn. do listu, které odevzdal ubytovateli/ které služby nebude čerpat. Bez splnění těchto náležitostí nelze uplatnit nárok na reklamaci v CK.  V průběhu poskytování služeb má CK povinnost poskytnout adekvátní náhradu za nedodržené služby, tak aby zájezd mohl pokračovat. Přijetí náhradní služby je považováno za splnění služby. V případě poskytnutí služby nižší kvality, než je uvedená ve SoZ, se CK zavazuje vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.
Ostatní upozornění
V ostatním  platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. V souladu s ustanovením §14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, CK informuje zákazníka o možnosti řešit případné spory ze smluv uzavřených s CK prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa www.coi.cz.
Důležitá upozornění
Zákazníci, kteří uzavřou SoZ, smlouvu o službě cestovního ruchu, včetně těch, kteří jsou na smlouvě uvedeni, odpovídají za platnost svých cestovních dokladů včetně evropského průkazu zdravotního pojištění v době konání zájezdu.  V případě, že se z důvodu neplatných dokladů nemůže zákazník zúčastnit zájezdu, posuzuje se tato situace dle bodu „zrušení zájezdu ze strany klienta“. Zákazníci, kteří si zajišťují vlastní dopravu, odpovídají za veškeré potřebné doklady nezbytné k cestám do zahraničí / zelená karta, mezinárodní řidičský průkaz aj./.  Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny celní, devizové a ostatní předpisy České republiky nebo navštívené země. Pokud by  zákazník svým jednáním ohrožoval nebo narušil průběh a program zájezdu nebo pokud závažným způsobem poruší celní, devizové a ostatní předpisy ČR nebo navštívené země, může být vyloučen z účasti na zájezdu, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb.
Ochrana osobních ůdajů
Zákazník je srozuměn s tím, že CK je oprávněna pro účely plnění SoZ a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, , bydliště, příp. jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení, Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou. Pro účely plnění SoZ budou informace v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům CK (zejména hotelům, přepravním společnostem, průvodcům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve SoZ, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům a zahr. partnerům) Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů  při předání osobních údajů do třetí země, poskytne CK na žádost zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení, nabídky a katalog je CK oprávněna zasílat formou SMS, MMS, e-mailem, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CK nebo e-mailem zaslaným na e-mail: tour@dianagroup.cz . V tomto případě nebude CK zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu. Výše uvedená ustanovení platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník SoZ uzavřel (spolucestující). Uzavřením SoZ zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.
Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:
a) Požadovat od CK přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
b) Požadovat, aby CK omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; CK již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
c) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
d) Získat od CK kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je CK povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: účel zpracování; kategorie osobních údajů, které zpracovává, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;   plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;  existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost u dozorového úřadu;  skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
e) Získat své osobní údaje, které CK zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo  zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá CK osobní údaje zákazníka jinému správci.
Prohlášení správce
CK DIANA GROUP-TOUR s.r.o., IČ 62064592 jako správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
Zprostředkování prodeje jiných služeb cestovního ruchu
Tyto VOP se přiměřeně použijí na zprostředkování prodeje jiných služeb cestovního ruchu. Pro účely zprostředkování jiných služeb cestovního ruchu není CK pojištěna pro případ úpadku a není povinna zákazníkovi předávat vzorový formulář.  CK není při zprostředkování prodeje jiných služeb stranou smluv o poskytnutí jednotlivých služeb cestovního ruchu, a proto jí ze zprostředkovaných smluv nevyplývají žádné povinnosti. CK zejména neodpovídá za vady zprostředkovaných služeb cestovního ruchu ani za vzniklé škody. CK není povinna přijímat reklamace týkající se vad zprostředkovaných služeb cestovního ruchu. Odpovědnost CK se omezuje na zprostředkování jiných služeb a netýká se jejich poskytnutí. Práva a povinnosti zákazníka z jednotlivých zprostředkovaných smluv upravují smlouvy s jednotlivými poskytovateli, resp. jejich všeobecné obchodní podmínky.
Závěrečné informace
Katalog pro rok 2019 včetně ceníku byl zpracován dle ustanovení zákona 159/99 Sb. Veškeré informace a pokyny, které tvoří závazný obsah těchto Všeobecných podmínek odpovídají všem skutečnostem známým a dostupným v době tisku a cestovní kancelář DIANA GROUP TOUR s.r.o. si vyhrazuje právo aktualizace a změn.  Nabídka ubytování v apartmánech i hotelích je rozmanitá a široká. V naší CK i u ostatních autorizovaných prodejců Vám rádi pomůžeme s výběrem  Vaší dovolené a poskytneme bližší informace k jednotlivým letoviskům a poskytovaným službám.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.10. 2018

Hledat ubytování


Potřebujete poradit?