Všeobecné obchodní podmínky

cestovní kanceláře DIANA GROUP-TOUR, s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1.Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) cestovní kanceláře DIANA GROUP-TOUR s.r.o.,
IČ: 62064592, adresa Jana Žižky 190, Semily 513 01, email: tour@diangroup.cz, tel. 603 198 340, (dále jen „CK”) podnikající v oblasti poskytování služeb cestovního ruchu jako cestovní kancelář ve smyslu §1b zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasticestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 159/1999“) jsou platné pro všechny smlouvy o zájezdu, jejíž smluvní stranou je CK, jako pořadatel, ve smyslu § 2523 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a zákazník, kterým může být ve smyslu § 2521 OZ ve spojení s § 4 zákona č. 159/1999 Sb. jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s CK smlouvu o zájezdu nebo osoba, v jejíž prospěch byla Smlouva o zájezdu uzavřena, anebo osoba, které byla Smlouva o zájezdu postoupena (dále jen „zákazník“). Práva a  povinnosti zákazníka a  CK uvedené v  těchto podmínkách v  souvislosti se zájezdem se použijí přiměřeně i  pro případy poskytování spojených služeb cestovního ruchu. Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 17.1.2024.

1.2.  Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy o zájezdu či Smlouvy o obstarání služeb cestovního ruchu (dále obě též jen jako „Smlouva“) uzavřené mezi zákazníkem a CK. Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., a dále práva a povinnosti smluvních stran ve smyslu § 2521 a násl. OZ.

1.3. Obsah práv a povinností CK a zákazníka je kromě Smlouvy, Potvrzení o zájezdu (v případě prodeje prostřednictvím jiného prodejce) a VOP určen rovněž popisem zájezdu nabídkovém materiálu včetně jejich online verzí na internetových stránkách www.dianagroup.cz, případně i speciálními podmínkami přiloženými ke Smlouvě, které tvoří její nedílnou součást. V případě rozporu mezi textem Smlouvy a popisem zájezdu v jakémkoli nabídkovém materiálu nebo VOP, má přednost Smlouva.

1.4. Dokladem pro nástup zákazníka na zájezd je výměnný poukaz – voucher, který zákazník obdrží po zaplacení plné ceny zájezdu vč. všech případných doplňkových služeb, které si objednal.

1.5.Smlouva je při osobní schůzce uzavřena podpisem obou smluvních stran.Při uzavírání Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku (zejména internetem), obdrží zákazník, po vyplnění a odeslání objednávky, případně po sdělení objednávky telefonicky či jiným způsobem, návrh Smlouvy spolu s VOP. Tuto Smlouvu pak může uzavřít následujícími způsoby
podpisem Smlouvy, přičemž zákazník podepsanou Smlouvu předá nebo zašle elektronicky CK
nebo
uhrazením stanovené zálohy či celé ceny zájezdu na účet CK, dle uvedených pokynů, čímž zákazník vyslovuje souhlas s obsahem Smlouvy a dané jednání nahrazuje        jeho podpis. Podpisem smlouvy o zájezdu či částečnou úhradou zákazník stvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem Smlouvy a souhlasí s ní.
V těchto případech je Smlouva zároveň potvrzením o zájezdu.
Pokud je Smlouva uzavírána prostřednictvím jiného autorizovaného prodejce, je smlouva platně a účinně  uzavřena  až zasláním výslovného potvrzení o zájezdu ze strany CK.
Pokud v tomto případě CK nepotvrdí přijetí smlouvy o zájezdu, nedošlo k platnému a účinnému uzavření smlouvy o zájezdu.

1.6. Smlouva je účinná okamžikem jejího uzavření zákazníkem a CK. Tímto okamžikem vznikají vzájemná práva a povinnosti zákazníka (včetně povinnosti platby ceny zájezdu) a CK, není-li ve Smlouvě nebo dále stanoveno jinak

1.7. Osoba, která jako zákazník uzavírá s CK Smlouvu, je objednatelem zájezdu (dále jen „objednatel“). Pokud s CK uzavírá Smlouvu objednatel ve prospěch jiných osob, uzavřením Smlouvy stvrzuje, že je zmocněn ostatními zákazníky, v jejichž prospěch uzavírá Smlouvu, k výlučné komunikaci s CK i za ostatní zákazníky.

1.8. Zákazník uzavřením Smlouvy osvědčuje že: a) mu byly spolu s  návrhem Smlouvy zaslány VOP, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, že s  těmito podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s  nimi všichni zákazníci souhlasí, b) mu byly předány informace s   podrobným vymezením zájezdu, c) mu byl předán doklad o pojištění CK proti úpadku, d) mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz, platí pro občany EHP), respektive byl za účelem zjištění těchto informací odkázán na jeho příslušný zastupitelský úřad (občané třetích zemí), údaje o zdravotních požadavcích státu určení.

1.9. Pokud zákazník uzavírá Smlouvu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím souhlasem, a dále že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech zájezdu.

1.10. Pokud zákazník uzavírá Smlouvu za či ve prospěch třetích osob, odpovídá jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací.

1.11. Není-li v podrobném vymezení zájezdu nebo ve formulářové Smlouvě   uvedeno jinak, jsou zájezdy s programem CK vytvářeny pro skupinu minimálně 25 osob.

1.12. Zájezdy CK je možné si objednat a zakoupit online a dále v síti autorizovaných prodejců, kteří jsou k prodeji zájezdů CK zmocněni. CK si vyhrazuje právo oznámit změny údajů uvedených zájezdů na www.dianagroup.cz. V případě odlišných údajů jsou závazné vždy údaje uvedené ve Smlouvě. Smlouva bude evidována v CK a potvrzení bude předáno zákazníkovi.

1.13. Právo účasti na zájezdu zákazníka vzniká až uhrazením 100% hodnoty zájezdu. CK poskytuje své služby všem zájemcům bez omezení, pouze osoby mladší 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let a účastníci zájezdu ve věku 15-18 let jen s ověřeným písemným souhlasem zákonného zástupce.

1.14. Po úplném zaplacení CK doručí zákazníkovi prostřednictvím elektronické pošty (na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou ve Smlouvě) nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu podrobné pokyny pro cestu. Jedná se o údaje, které jsou pro cestu důležité, zejména údaje o plánovaných časech odjezdu, které nebyly zákazníkovi předány před uzavřením Smlouvy. Ve stejné lhůtě prostřednictvím elektronické pošty (na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou ve Smlouvě) předá CK zákazníkovi poukaz k ubytování nebo stravování nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu třeba. Je-li Smlouva uzavřena v době kratší než sedm dnů před zahájením zájezdu, splní CK uvedené povinnosti již při uzavření Smlouvy. V případě, že e-mailová adresa nebude ve Smlouvě uvedena nebo v případě výslovné žádosti ze strany zákazníka, CK uvedené dokumenty (pokyny na cestu a potřebné doklady) zašle dopisem na adresu bydliště/sídla zákazníka uvedenou ve Smlouvě. V tomto případě zákazník ponese náklady za zaslání shora uvedených dokumentů, které budou vypočteny dle ceníku České pošty s.p. a přičteny k ceně zájezdu. CK není odpovědná za případnou ztrátu dokumentů při přepravě prostřednictvím České pošty s.p.

2. Cenové a platební podmínky

2.1. Uzavřením SoZ vzniká zákazníkovi povinnost uhradit veškeré platby za zájezd (dále jen „cena zájezdu“). CK je povinna poskytnout zákazníkovi sjednané plnění až v okamžiku, kdy zákazník uhradil cenu zájezdu, ve stanoveném termínu, a to v celé sjednané výši podle případného rozpisu plateb. Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená v platném ceníku, nebo cena smluvní potvrzená CK a zákazníkem na SoZ. Obsah cen je uveden u nabídky jednotlivých služeb. Ceny obsahují DPH.

2.2. Zákazník hradí 1. zálohu ve výši 50% + případné pojištění dle bodu 15.5 VOP, doplatek hradí zákazník nejpozději do 30 dnů před uskutečněním zájezdu.

2.3. Pokud se zákazník přihlásí na zájezd v termínu kratším než 30 dnů před uskutečněním, je povinen uhradit plnou cenu zájezdu + případné pojištění dle bodu 15.5 VOP při uzavření SoZ.

2.4. Při bezhotovostním způsobu úhrady se za den úhrady považuje den připsání na účet CK. Při platbě je nutné vždy uvádět správný variabilní symbol uvedený na SoZ, tak aby mohla být platba řádně identifikována. Neoznačené platby budou považovány za zálohy a mohou být použity na úhradu jiných splatných závazků zákazníka.

2.5. V případě nedodržení dohodnutých termínů úhrady zákazníkem, je CK oprávněna jeho účast na zájezdu zrušit včetně zachování práva na náhradu nákladů CK spojených se zrušením účasti (níže uvedené storno poplatky) zákazníkem. Bez zaplacení celé dohodnuté částky, nemá zákazník nárok na účasti na zájezdu a čerpání služeb CK.

2.6. Údaje o celkové ceně zájezdu včetně daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých případných dalších nákladech jsou uvedeny ve SoZ. Nelze-li tyto náklady přiměřeným způsobem vyčíslit před uzavřením SoZ, jsou v SoZ uvedeny druhy dalších nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout. Druhem dalších nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout jsou především zvláštní poplatky zaváděné v souvislosti s výskytem epidemie či pandemie nemoci nebo v důsledku jejího výskytu apod.

3. Změna SoZ

3.1. CK si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích.

3.2. Údaje o změně je CK povinna zákazníkovi oznámit doručením oznámení na e-mailovou adresu uvedenou ve SoZ, a pokud není uvedena, dopisem zaslaným na adresu bydliště/sídla uvedenou ve SoZ.

3.3. Nepodstatné změny nezakládají zákazníkovi právo k odstoupení od SoZ.

3.4. Nutí-li vnější okolnosti CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb nebo nemůže-li CK splnit zvláštní požadavky zákazníka, může zákazník návrh přijmout nebo může odstoupit od SoZ ve lhůtě podle SoZ, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Lhůta pro odstoupení nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Společně s předložením návrhu na změnu závazku předloží CK zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané v textové podobě, a a) lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od SoZ, b) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od SoZ, a c) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně.

3.5. Neodstoupí-li zákazník od SoZ v určené lhůtě, platí, že se změnou závazku souhlasí.

3.6. Jestliže se v důsledku změny závazku ze SoZ sníží jakost nebo náklady zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou slevu.

3.7. CK si tímto pro případ, že ji k tomu budou vnější okolnosti nutit, vyhrazuje právo nepodstatně změnit sjednané náležitosti zájezdu následujícím způsobem: (a) pro případ, že CK bude nucena změnit ubytovací zařízení, kde měl být dle Smlouvy (Potvrzení o zájezdu), zákazník ubytován, poskytne CK zákazníkovi ve sjednané destinaci ubytovací zařízení stejné nebo vyšší jakosti, (b) pro případ, že CK bude nucena změnit program zájezdu, který měl být dle Smlouvy (Potvrzení o zájezdu), zákazníkovi poskytován, poskytne CK zákazníkovi alternativní program stejné nebo vyšší jakosti a, pokud to nebude možné, přiměřenou slevu z ceny zájezdu, (c) CK si vyhrazuje právo na změnu nebo zrušení nástupního či svozového místa při odjezdu či návratu ze zájezdu v případě, že na uvedených místech nebude dostatek účastníků.

3.8. Zamýšlí-li CK změnit závazky ze SoZ tak, že by se jednalo o podstatnou změnu Smlouvy, tj. zvýšení ceny zájezdu o více než 8 %, podstatná změna některých z hlavních náležitostí zájezdu uvedených v § 2527 OZ v důsledku působení vnější okolnosti, nebo nemůže-li CK splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala podle § 2528 odst. 1 písm. h) OZ, oznámí tuto skutečnost zákazníkovi. CK učiní oznámení v textové podobě doručením na emailovou adresu uvedenou v SoZ, a pokud není uvedena, dopisem zaslaným na adresu bydliště/sídla uvedenou ve SoZ. Spolu s oznámením CK předloží návrh na změnu závazku ze SoZ. CK v oznámení uvede dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu; lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od SoZ podle článku 12; důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od Smlouvy podle článku 6.1; a údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně. Neodstoupí-li zákazník od Smlouvy ve lhůtě podle článku 6.1., platí, že se změnou závazků ze Smlouvy souhlasí.

4. Právo zákazníka na postoupení SoZ

4.1. Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník SoZ postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li jí zákazník o tom včas oznámení v textové podobě spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou SoZ souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu.

4.2. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. CK nebo zprostředkovatel prodeje zájezdu sdělí zákazníkovi skutečné náklady spojené s postoupením SoZ; tyto náklady nesmějí být nepřiměřené a nesmějí překročit náklady skutečně vynaložené na postoupení SoZ, a tyto náklady zákazníkovi doloží. Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které CK v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou (zejména může jít o manipulační poplatek CK).

4.3. CK má v případě postoupení SoZ právo požadovat po zákazníkovi manipulační poplatek za administrativní náklady spojené s postoupením SoZ ve výši 300 Kč (dále jen „manipulační poplatek“) a další vynaložené náklady spojené s postoupením SoZ a v souvislosti se změnou v osobě zákazníka, a tuto skutečnost zákazníkovi na žádost písemně doloží (zejména může jít o manipulační poplatek CK, storno poplatky za změnu dopravy apod.). CK upozorňuje, že v některých případech náklady spojené s postoupením SoZ mohou být vysoké, a to např. storno poplatky za dopravu a v důsledku zamýšlené změny v osobách cestujících by byla CK povinna hradit vysoké poplatky za změny v osobách cestujících. Žádost o doložení nákladů spojených s postoupením SoZ musí zákazník doručit CK do 5 dní ode dne doručení oznámení CK o výši požadovaných nákladů spojených s postoupením SoZ zákazníkovi.

4.4. Zákazník a nový zákazník, na něhož byla SoZ postoupena, jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které CK v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou.

4.5. Nový zákazník bere na vědomí, že v případě změny osoby, která dle SoZ využívala speciální nabídku (např. „dítě zdarma „či „slevu za včasný nákup“), ke které dochází až po termínu, do kterého bylo možno speciální nabídku uzavřít či slevu čerpat, není již možné tuto výhodu převést na nového zákazníka. Tato speciální nabídka je po uplynutí stanovené doby vázána výhradně na konkrétní osoby uvedené ve SoZ, jimž byly výhody poskytnuty a výhody z ní plynoucí jsou po uplynutí stanovené doby nepřevoditelné na jiné osoby, tzn. že nový zákazník vstupující do práv ze SoZ je vedle dodatečných nákladů, které CK v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vznikly, povinen v takovém případně před zahájením zájezdu uhradit rovněž rozdíl ceny zájezdu v době provedení změny a původně skutečně uhrazené ceny zájezdu . Měl-li původní zákazník zakoupeno pojištění zprostředkované CK, nelze toto pojištění převést na nového zákazníka.

5. Odstoupení od SoZ

          5.1. Zákazník může před zahájením zájezdu od SoZ odstoupit vždy, avšak CK jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník svou povinnost. Zákazník porušuje svou povinnost zejména tím, že včas nezaplatí zálohu, doplatek nebo                celou cenu zájezdu, nedostaví se včas před odjezdem autobusu a zmešká čas odjezdu (uvedený v pokynech na  cestu), nedodržuje opakovaně pokyny vedoucího zájezdu nebo jinak závažně narušuje průběh cesty (nebo pobytu) bude vyloučen z            přepravy a nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

5.2. Zákazník je povinen uhradit CK v souvislosti s odstoupením odstupné a CK je povinna mu bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od SoZ, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch snížené o odstupné.

5.3. Zákazník v souvislosti s odstoupením není povinen platit CK odstupné v těchto případech: a) vnější okolnosti nutí CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb zahrnutých v zájezdu; b) CK nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala; c) v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu; d) CK odstoupila poté co zrušila zájezd pro nedosažení minimálního počtu účastníků a tuto skutečnost oznámila zákazníkovi ve lhůtě dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní, e) CK odstoupila poté co jí v plnění závazku bránily nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. V těchto případech je CK povinna zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od SoZ, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch. V situaci podle písm. c), d) a e) nevzniká CK vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody. Účinky odstoupení od SoZ nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5.4. Pro případ, že zákazník obdrží od CK poukaz na zájezd vystavený na základě zákona č. 185/2020 Sb. (Lex Voucher), přičemž jej následně uplatní takovým způsobem, že zjevně zneužije svých práv na úkor CK (zejména bezodkladně po zaplacení zájezdu poukazem na zájezd vystaveným v režimu Lex Voucher následně takto zaplacený zájezd stornuje s cílem obejít Lex Voucher a domoci se okamžitě výplaty finančních prostředků), je CK oprávněna namísto vrácení ceny zájezdu ponížené o odstupné vystavit zákazníkovi opět poukaz na zájezd v nominální hodnotě zákazníkem uplatněného poukazu na zájezd ponížené o přiměřené odstupné vypočtené dle článků 11.2.

6. Odstoupení ze strany zákazníka

6.1. Zákazník může před zahájením zájezdu od SoZ odstoupit:
a) Vždy, avšak v takovém případě je povinen, není-li dále stanoveno jinak, hradit CK odstupné.
b) Před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho
bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na
poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. Nevyhnutelné a mimořádné
okolnosti musí existovat v době odstoupení od SoZ a zároveň v tomto okamžiku musí být zřejmé, že tyto
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti v době, kdy má být uskutečněný zájezd dle SoZ, nepominou. V
takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd a nemusí platit CK
odstupné, nestanoví-li právní předpis jinak. Zákazník v případě odstoupení podle tohoto článku nemá právona náhradu újmy. Nevyhnutelnými a mimořádnými okolnostmi není onemocnění zákazníka, nařízení karantény zákazníkovi nebo uložení povinnosti testů, povinné vakcinace, povinnost prokázání
bezinfekčnosti zákazníka (CovidPass apod.), ani žádné jiné skutečnosti mající důvod v nebo vzniklé jen z
osobních poměrů zákazníka; tyto okolnosti ani nejsou důvodem pro odstoupení zákazníka od smlouvy bez
úhrady odstupného.
c) Z důvodu, že CK podstatně porušila své zákonné nebo smluvní povinnosti.
d) Před zahájením zájezdu od SoZ z důvodu, že nesouhlasí s podstatnou změnou Smlouvy z důvodů dle
článku 3, a to ve lhůtě 5 dní ode dne doručení návrhu na změnu závazku ze SoZ dle článku 3.8. V takovém
případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd a nemusí platit CK odstupné,
nestanoví-li právní předpis jinak. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy ve stanovené lhůtě, platí, že se
změnou závazku ze SoZ souhlasí.
e) V případě storna jedné osoby ubytovaný ve dvoulůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek
za jednolůžkový pokoj.
f) Rušení smlouvy je vždy nutné provádět písemně. Odstupné (stornovací poplatek) lze chápat jako smluvní
pokutu.

6.2. Zákazník je povinen při odstoupení od smlouvy vrátit veškeré ceniny /voucher, doklad o pojištění/. Do doby jejich
předložení, nebudou zákazníkovi vráceny již uhrazené platby po odečtení stornopoplatků. V případě, že se
zákazník nedostaví k čerpání služeb uvedených ve SoZ, popř. musí být vyloučen ze zájezdu z důvodu nedodržení
celních, pasových, devizových či jiných předpisů, nemá nárok na vrácení již zaplacené částky

7. Další povinnosti zákazníků

7.1. Zákazník je mimo jiné povinen: a) mít platný cestovní doklad splňující požadavky k návštěvě cílových států
a území, b) dodržovat právní předpisy navštívených států; c) dodržet místo nástupu, které CK sdělil; d) předložit
úředně ověřený souhlas zákonného zástupce v případě, že se zájezdu účastní osoba mladší 18 let bez jeho
doprovodu a u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu. e) chovat
se během zájezdu v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně
neovlivňoval přírodu a okolní prostředí (zákaz vyvážení hornin a flory).

7.2. Zákazník, se kterým je SoZ uzavřena je povinen zajistit, aby uvedené závazky a podmínky splnily všichni
zákazníci účastnící se zájezdu.

8. Odpovědnost za škodu a újmu

8.1. Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších
zákazníků, CK a jejích obchodních partnerů. V případě vzniku náhrady škody způsobené zákazníkem
nedodržením jeho povinností nebo nedbalostí, je povinen škodu uhradit v plné výši přímo na místě tam, komu
škodu způsobil.

8.2. CK odpovídá za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti.
Ani tehdy však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena
s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na
vůli poskytovatele.

8.3. Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením
povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí CK škodu jen do výše tohoto omezení.

8.4. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na náhradu škody je 2 roky.

8.5. Vznikla-li CK škoda porušením povinnosti zákazníkem, např. náklady vzniklými v souvislosti s pomocí
nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, řešením ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištěním
dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, je zákazník povinen
tuto škodu nahradit.

9. Služby

Služby, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, jsou specifikovány u jednotlivých popisů služeb, nabídek a programů na
www.dianagroup.cz. Rozsah sjednaných služeb musí být vždy přesně uveden ve SoZ.

9.1. Pokud zákazník po uzavření SoZ požaduje změnu uvedených údajů / změna jména, termínu, místa/, která lze
uskutečnit, uhradí CK poplatek, který činí do 40 dnů před odjezdem částku 300 Kč.

9.2. Pokud požaduje změnu v době kratší než 40 dní před odjezdem uhradí zákazník poplatek ve výší 10 % z hodnoty
zájezdu, minimálně však 500 Kč.

9.3. Změny provedené v období kratším jak 20 dní před odjezdem, lze ze strany CK považovat za zrušení smlouvy a za
novou objednávku včetně nároků na úhradu stornopoplatků.CK může poskytnout služby, které nejsou součástí
ceny a konečná cena bude o tyto poskytnuté služby zvýšena.

9.4. Zákazník musí své zvláštní požadavky uvést při uzavírání SoZ. O zajištění zvláštních služeb v průběhu pobytu
nebo cesty může zákazník požádat pracovníka CK, který se pokusí tyto služby zprostředkovat. Úhradu takto
poskytnutých služeb provede zákazník přímo na místě dodavateli služby. Za zajištění této služby je CK oprávněna
si vyúčtovat vzniklé náklady, min. však 10 % z hodnoty poskytnuté služby.

9.5. CK neručí za kvalitu služeb objednaných zákazníkem v místě pobytu, hotelu či jiné organizace. Označení
zatřídění některých ubytovacích zařízení v Chorvatsku dle počtu hvězdiček neodpovídá evropským standardům.
Z popisů je však rámcově patrno vybavení a poloha objektu. Uvedené fotografie mají pouze ilustrační charakter.

9.6. Stravování je poskytováno dle norem zahraničního partnera. V cenách stravování nejsou zahrnuty nápoje, pokud
v katalogu není uvedeno jinak.

9.7. Za pronájem lehátek a slunečníku se na některých plážích platí poplatek. Při uplatnění slevy „dítě zdarma“ není
nárok na čerpání služeb (strava a lůžko), pokud není v katalogu uvedeno jinak.

10. Zrušení zájezdu ze strany CK

10.1. CK je oprávněna v případech, kdy není dodržen minimální počet účastníků, který činí 25 osob na zájezd, nebo
jestliže není uskutečnění zájezdu proveditelné v důsledku neodvratitelné události, které nemohla CK zabránit ani
při vynaložení veškerého úsilí, zájezd zrušit.

10.2. CK si vyhrazuje právo písemně nabídnout zákazníkovi změnu SoZ. Pokud zákazník do 5 dnů po obdržení návrhu
změny neodstoupí od uzavřené smlouvy, má se za to, že s její změnou souhlasí. Zákazník má právo na odstoupení
od smlouvy a vrácení zaplacené zálohy, případně na převedení zálohy na náhradní zájezd bez jakýkoliv
stornopoplatků, při zrušení zájezdu, nebo při závažné změně programu ze strany CK. Za závažnou změnu se
nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je objekt stejné nebo vyšší kategorie, změna trasy a příjezdu a
odjezdu z důvodu bezpečnostních a dopravních, změna hodiny odjezdu a změna data a hodiny příjezdu.

10.3. CK je oprávněna uskutečnit změny jednotlivých služeb proti sjednanému obsahu smlouvy, které jsou nezbytné a
které CK úmyslně nezpůsobila, nejsou závažné a neovlivňují celkový charakter zájezdu.

10.4. CK nepřebírá odpovědnost za změny způsobené zásahem vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů, jež
mají dopad na kalkulaci ceny zájezdu, nebo z důvodů mimořádných okolností /změna politické a vojenské
situace/, stávek, dopravních problémů a poruch, neštěstí a dalších okolností, které CK nemohla ovlivnit. U zrušení
zájezdů z důvodu zásahu vyšší moci garantuje CK zákazníkovi vrácení všech již uhrazených plateb.

11. Odstupné a výše poplatků

11.1. Výše odstupného u autobusových zájezdů, které je zákazník povinen uhradit, závisí na dni, kdy bylo CK doručeno
odstoupení od SoZ zákazníkem.

11.2. Odstoupí-li zákazník ve lhůtě

(a) 60 dní a více před odjezdem, činí výše odstupného skutečně vynaložené náklady, nejméně však částku
 10 % z celkové ceny zájezdu;

(b) od 59. dne do 45. dne před odjezdem, činí výše odstupného skutečně vynaložené náklady, nejméně však částku
20 % z celkové ceny zájezdu;

(c) od 44. dne do 30. dne před odjezdem, činí výše odstupného skutečně vynaložené náklady, nejméně však částku
40 % z celkové ceny zájezdu;

(d) od 29. dne do 15. dne před odjezdem, činí výše odstupného skutečně vynaložené náklady, nejméně však částku
60 % z celkové ceny zájezdu;

(e) od 14. dne do 8. dne před odjezdem, činí výše odstupného skutečně vynaložené náklady, nejméně však částku
80 % z celkové ceny zájezdu;

(f) měně než 8 dní před odjezdem, činí výše odstupného skutečně vynaložené náklady, nejméně však částku
100 % z celkové ceny zájezdu

11.3. Na žádost zákazníka výši odstupného CK odůvodní. Odůvodněním se rozumí sdělení informace o tom, jakým
způsobem CK vypočetla odstupné; tj. CK není povinna spolu s odůvodněním předkládat zákazníkovi veškeré
podklady, které použila pro výpočet odstupného.

11.4. Žádost o odůvodnění výše odstupného musí zákazník doručit CK do 5 dní ode dne doručení oznámení CK o
vrácení plateb učiněných zákazníkem za zájezd snížených o odstupné.

11.5. V případě odstoupení od smlouvy CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od SoZ, vrátí
zákazníkovi veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch snížené o částku odpovídající odstupnému
(pokud se hradí) a o platbu pojistného (pokud bylo uhrazeno) a CK doručí zákazníkovi oznámení CK o vrácení plateb za zájezd snížených o odstupné. CK tak
má právo jednostranně započíst odstupné proti pohledávce zákazníka z titulu nároku na vrácení jím nebo v jeho
prospěch učiněných plateb na cenu zájezdu.

12. Práva z vadného plnění zájezdu

12.1. Práva z vadného plnění, související vzájemná práva a povinnosti CK a zákazníka, upravuje reklamační řád CK,
který je dostupný na webových stránkách www.dianagroup.cz. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb
cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se SoZ.

12.2. Zákazník je povinen vytknout CK vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy ji zjistí nebo kdy ji zjistit mohl a měl.
Zákazník je povinen, pokud je to možné, vytknout vadu již přímo v místě poskytování služby u průvodce CK nebo
jiné osoby pověřené CK tak, aby mohla být zjednána okamžitá náprava. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k
odstranění vady, ledaže CK odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy.

12.3. CK odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem
na rozsah vady a hodnotu dotčených služeb cestovního ruchu. Neodstraní-li CK vadu v přiměřené lhůtě, má
zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může
zákazník odstoupit od SoZ bez zaplacení odstupného.

12.4. Zákazník má právo vytknout vadu rovněž prostřednictvím zprostředkovatele prodeje zájezdu. Za doručení
zprávy, žádosti nebo stížnosti zákazníka CK se pro běh lhůt včetně promlčecí lhůty považuje i jejich doručení
zprostředkovateli prodeje zájezdu. Zákazník má právo uplatnit svá práva z vadného plnění rovněž v sídle CK.
V případě telefonického podání reklamace je zástupce CK povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol,
resp. potvrzení o přijetí reklamace. V protokolu uvede osobní údaje zákazníka, kdy zákazník reklamaci uplatnil,
co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu
vyřízení reklamace, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace
podepíše sepisující zástupce CK i zákazník, který podpisem vyslovuje souhlas s jeho obsahem.

12.5. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit
doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše apod. Vyžaduje-li to povaha
věci, musí zákazník umožnit průvodci či jiné oprávněné osobě určené CK přístup do prostoru, který mu byl
poskytnut k ubytování apod., aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá
služby bez přítomnosti průvodce CK či jiného CK pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník
povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům /poskytovatelům služeb v tuzemsku či v
zahraničí.

12.6. Uplatní-li zákazník reklamaci, je osoba pověřená CK povinna po potřebném prozkoumání skutkových a právních
okolností rozhodnout o reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace
zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta delší lhůta. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný k
odbornému posouzení vady.

12.7. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši
přiměřené rozsahu a trvání vady. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na slevu v důsledku vady zájezdu je dva
roky.

13. Pomoc v nesnázích

13.1. V případě uzavření Smlouvy CK odpovídá za řádné poskytnutí všech sjednaných služeb cestovního ruchu a je
povinna poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Zavinil-li si zákazník nesnáze sám, může CK za svou pomoc
požadovat přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů.

13.2. Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku újmy své, dalších zákazníků, CK a
jejích obchodních partnerů.

13.3. CK odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze Smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují
jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby. Vytkl-li zákazník CK vadu podle článku 12.2 a neodstranila-li ji
CK, má zákazník právo na náhradu škody. CK se povinnosti k náhradě újmy zprostí, prokáže-li, že porušení
smluvní povinnosti lze přičíst třetí osobě, která se nepodílí na poskytování služeb cestovního ruchu zahrnutých do
zájezdu, a nebylo možné je předvídat nebo odvrátit.

13.4. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na náhradu újmy je dva roky.

13.5. Umožňuje-li mezinárodní smlouva nebo jiný pro Smlouvu závazný právní předpis omezení výše náhrady škody
vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady újmy, hradí CK škodu jen do výše tohoto
omezení. CK není povinna hradit škodu ve vyšším rozsahu, než činí trojnásobek celkové ceny zájezdu, ledaže se
jedná o náhradu újmy způsobené na zdraví, újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, nebo o jinou
újmu, jejíž náhradu nelze dle pro Smlouvu závazných právních předpisů omezit.

13.6. Cestovní kancelář neručí za ztrátu cennost.

14. Povinné smluvní pojištění proti úpadku

14.1. CK uzavřela ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/1999 Sb. pojistnou smlouvu o pojištění záruky
v důsledku úpadku CK s pojišťovnou Generali Česká pojišťovna a.s., jejíž kontaktní údaje jsou následující Na
Pankráci 1720 1A/123, 140 21 Praha 4.

14.2. Na základě této pojistné smlouvy vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého
úpadku:

(a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu do místa odjezdu nebo do jiného místa, na němž se CK se
zákazníkem dohodla, pokud je tato doprava součástí zájezdu;
(b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil; a
(c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě,
že se zájezd uskutečnil pouze z části.

14.3. V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky (dále
jen „ČR“), pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa
pobytu do ČR vč. nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu včetně
nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše,
jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. Pojišťovna může
zákazníkovi poskytnout pojistné plnění ve formě úhrady služeb, na základě, kterých zákazník pokračuje ve svém
zájezdu. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v důsledku neplnění Smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a
to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

15. Cestovní pojištění zákazníka

15.1. V cenách zájezdů CK není zahrnuto pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění úrazové, pojištění zavazadel
a pojištění odpovědnosti, stejně tak není zahrnuto pojištění nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy.

15.2. Pokud se v zahraničí něco stane, chcete se obrátit na někoho spolehlivého, proto CK do své nabídky zařadila možnost
sjednání výhodného cestovního pojištění včetně pojištění proti stornu zájezdu pro případ, že by se dovolená ze závažných
důvodů neuskutečnila, a to ve spolupráci se společností AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. (dále jen jako „AXA“)

15.3. Bližší informace o pojištění AXA a jeho alternativách, jeho rozsahu a limitů pojistného plnění jsou uvedeny
na dianagroup.cz/cestovni-pojisteni/ .

15.4. Pojištění lze sjednat stejným způsobem jako Smlouva, viz bod 1.5. V případě pojištění AXA je pojistná smlouva
uzavřena úhradou celého sjednaného pojistného na účet zprostředkovatele pojištění, tedy CK Pojistné je hrazeno zvlášť,
nad rámec požadovaných záloh CK, když je samostatnou platbou vedle platby ceny zájezdu. Odstoupením od Smlouvy
proto nedochází bez dalšího k zániku pojistné smlouvy. V důsledku zániku Smlouvy tedy nevzniká zákazníkovi nárok
na vrácení uhrazeného pojistného.

15.5. Doklad o sjednání cestovního pojištění a další informace k pojištění včetně Všeobecných obchodních podmínek
týkajících se pojištění budou po uhrazení celého pojistného doručeny společností AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
prostřednictvím elektronické pošty (na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou ve Smlouvě). V případě, že e-mailová
adresa nebude ve Smlouvě uvedena nebo v případě výslovné žádosti ze strany zákazníka, CK tyto podklady zašle dopisem
na adresu bydliště/sídla zákazníka uvedenou ve Smlouvě.

15.6. Vznik a zánik pojistné smlouvy, jakož i práva a povinnosti z ní plynoucí upravuje OZ a související právní předpisy
a pojistné podmínky AXA, které naleznete na internetových stránkách dianagroup.cz/cestovni-pojisteni/.
Uzavřením pojistné smlouvy vzniká smluvní vztah mezi cestujícím a pojišťovnou, CK je pouze zprostředkovatelem.
Pokud dojde k pojistné události, cestující ji bude řešit přímo s pojišťovnou. CK není oprávněna zasahovat do procesu
likvidace pojistných událostí.

15.7. CK nenese zodpovědnost za případné škody způsobené nepojištěným cestujícím

15.8. Každý zákazník je osobně zodpovědný za správnost uvedených údajů a svých cestovních dokladů. Např. správné uvedení data narození je podmínkou
platnosti pojištění.

16. Rozhodné právo, Řešení sporů, Stížnosti

16.1. Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly vzniknout ze Smlouvy uzavřené s CK nebo
v souvislosti s takovou Smlouvou, je právo ČR, kterým se řídí SoZ, resp. potvrzení o zájezdu, a to včetně těchto
VOP.

16.2. V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, CK informuje zákazníka o možnosti řešit
případné spory vyplývající ze smluv uzavřených s CK prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00,
internetová adresa http://www.coi.cz.

16.3. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít
platformu pro řešení sporu online ON LINE DISPUTE RESOLUTION“ (dále jen ODR) na webových stránkách
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na
http://ec.europa.eu/odr.

16.4.Zákazník je oprávněn vůči CK uplatnit jakékoli své případné stížnosti na adrese sídla CK, na e-mailové adrese info@dianagroup.cz nebo na telefonní lince +420 481 622 079 nebo + 420 603 198 340. Případné stížnosti zákazníků projedná odpovědná osoba určená CK a po přezkoumání stížnosti zákazníka o výsledcích přezkumu informuje v přiměřené lhůtě.

17. Ochrana osobních údajů

17.1. Zákazník je srozuměn s tím, že CK je oprávněna pro účely plnění SoZ, zprostředkování pojištění a za účelem plnění zákonných
povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, příp. jiná kontaktní
adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení.

17.2. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

17.3. Pro účely plnění SoZ a zprostředkování pojištění budou informace v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům CK (zejména hotelům,
přepravním společnostem, průvodcům) a společnosti AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve SoZ,
pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází
mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou
poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům a zahraničním partnerům). Informace o
tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů při předání osobních údajů
do třetí země, poskytne CK na žádost zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že CK bude zpracovávat jeho osobní
údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení.
Obchodní sdělení, nabídky a katalog je CK oprávněna zasílat formou SMS, MMS, e-mailem, poštou či sdělovat
telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CK
nebo e-mailem zaslaným na e-mail: tour@dianagroup.cz. V tomto případě nebude CK zákazníkovi dále zasílat
obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu. Výše uvedená
ustanovení platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník SoZ uzavřel (spolucestující).
Uzavřením SoZ zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě
smluvního či jiného zastoupení.

17.4. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:
a) Požadovat od CK přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může
požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i
práva na přenositelnost údajů.
b) Požadovat, aby CK omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud zákazník popírá přesnost svých osobních
údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; zpracování jeho osobních
údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; CK již nepotřebuje
jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků;
nebo zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda
oprávněné důvody CK převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních
údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
c) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
d) Získat od CK kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je CK povinna
mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: účel
zpracování; kategorie osobních údajů, které zpracovává, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní
údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji
možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz
osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování;
právo podat stížnost u dozorového úřadu; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně
profilování.
e) Získat své osobní údaje, které CK zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na
souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá
CK osobní údaje zákazníka jinému správci.
Prohlášení správce

CK DIANA GROUP-TOUR s.r.o., IČ 62064592 jako správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v
rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly
shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy
se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního
poměru nebo prací.

18. Používání cookies

Na webové stránce jsou používány tzv. cookies. Pravidla jejich používání, jakož i způsob, jak jejich používání zakázat, jsou k dispozici ZDE.

19. Závěrečné informace

19.1. Nabídka CK na webových stránkách www.dianagroup.cz pro rok 2021včetně ceníku byla zpracována dle
ustanovení zákona 159/99 Sb.

19.2. Veškeré informace a pokyny, které tvoří závazný obsah těchto VOP odpovídají všem skutečnostem známým a
dostupným v době zveřejnění a cestovní kancelář DIANA GROUP TOUR s.r.o. si vyhrazuje právo aktualizace a
změn.

19.3. Nabídka ubytování v apartmánech i hotelích je rozmanitá. V naší CK i u ostatních autorizovaných prodejců Vám
rádi pomůžeme s výběrem Vaší dovolené a poskytneme bližší informace k jednotlivým letoviskům a
poskytovaným službám.

19.4. Tyto VOP jsou účinné od 17.1.2024


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO KLIENTY
Zákazníci, kteří uzavřou SoZ, smlouvu o službě cestovního ruchu, včetně těch, kteří jsou na smlouvě uvedeni, odpovídají za
platnost svých cestovních dokladů včetně evropského průkazu zdravotního pojištění v době konání zájezdu. V případě, že se
z důvodu neplatných dokladů nemůže zákazník zúčastnit zájezdu, posuzuje se tato situace dle bodu „zrušení zájezdu ze
strany klienta“. Zákazníci, kteří si zajišťují vlastní dopravu, odpovídají za veškeré potřebné doklady nezbytné k cestám do
zahraničí / zelená karta, mezinárodní řidičský průkaz aj./. Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny celní, devizové a ostatní
předpisy České republiky nebo navštívené země. Pokud by zákazník svým jednáním ohrožoval nebo narušil průběh a
program zájezdu nebo pokud závažným způsobem poruší celní, devizové a ostatní předpisy ČR nebo navštívené země, může
být vyloučen z účasti na zájezdu, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb

  KE STAŽENÍ ZDE

Hledat ubytování


Potřebujete poradit?